En ny ordning för asylsökandes boende

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

Utredningens huvudförslag är att boende på ett asylboende ska vara norm och att alla asylsökande ska tilldelas en plats på ett asylboende. Asylsökande ska vara skyldiga att bo på boendet och villkoras för rätten till dagersättning, särskilt bidrag och undantag från kravet på arbetstillstånd. Utredningen hänvisar i huvudsak till att eget boende bidrar till utanförskap och ökad segregation och att ett boende på asylboende skulle ge ett mer ordnat boende.

  • Svenska Röda Korset önskar en tydligare analys av orsakerna bakom att asylsökande väljer bort Migrationsverkets asylboenden då detta hade kunnat ge bättre utrymme för att ge mer långsiktigt hållbara förslag för boendeformer i enlighet med asylsökandes behov.
  • Oavsett modell för boende anser Svenska Röda Korset att det är viktigt att det finns flexibilitet för att kunna ta hänsyn till särskilda skäl som en person kan ha för att välja ett specifikt boende, det kan vara närheten till anhöriga, särskild vård eller stödjande nätverk för särskilt sårbara grupper. Barns behov och rättigheter ska särskilt beaktas och vara vägledande.
  • Om förslagen som utredningen presenterar ska tas vidare måste nuvarande boenden ses över och utvecklas för att säkerställa att samtliga boendeformer håller en god standard och säkerställer ett grundläggande skyddsperspektiv för de boende.
  • Det är Svenska Röda Korsets bestämda uppfattning att nedsättning och indragning av dagersättning inte är ett effektivt styrmedel utan snarare bidrar till svåra humanitära konsekvenser för den enskilde och samhället i stort.
  • Svenska Röda Korset avstyrker förslaget att en förutsättning för undantag från kravet på arbetstillstånd är att den asylsökande bor på asylboende. Detta då vi erfar att krav som gör det svårare att uppfylla kraven för att få undantag från arbetstillstånd och därmed få möjlighet att arbeta lagligt under ansökningstiden kan öka risken för att asylsökande blir utnyttjade i svartarbete.
  • Svenska Röda Korset avråder från att införa förslag att deltagande i samhällsintroduktionen ska vara en skyldighet enligt lag, då det finns en påtaglig risk att detta motverkar förslagets ändamål och syfte. Vi delar uppfattningen att det är av största vikt att asylsökande får information och kunskap om asylprocessen och om det svenska samhället. Erfarenheter från våra verksamheter visar dock att ett deltagande på frivillig basis främjar inlärningen och motivationen att ta till sig kunskap.
  • Svenska Röda Korset välkomnar utredningens föreslag om att regeringen ska ge Migrationsverket uppdrag att vidta åtgärder för att fler asylsökande ska bo på asylboende och att dessa åtgärder bör ta sikte på hur boendena lokaliseras och hur den fysiska boendemiljön utformas.
  • Svenska Röda Korset anser att det finns skäl att utgå från att det kommer att innebära svaga styreffekter med en nedsättning av en individs dagersättning, detta då den idag för vuxen ensamstående person som inte bor på Migrationsverkets boende är 71 kronor per dag. För att nu föreslagen åtgärd ska utgöra en tydlig och kännbar konsekvens för enskilda och därmed också fungera som ett incitament till skötsamhet förutsätter detta för det första att dagersättningen höjs till en nivå som faktiskt möjliggör att den går att leva på.
  • Svenska Röda Korset anser det viktigaste för att skapa och tillförsäkra ett tryggt och socialt hållbart boende för asylsökande är att det kontinuerligt vidtas förebyggande åtgärder för att motverka en otrygg boendesituation. Vi anser inte att införande av en möjlighet att flytta boende som missköter sig till ett särskilt inrättat boende är i jämförelse med det förebyggande arbetet eller en ändamålsriktig åtgärd som håller i förlängningen.
  • Svenska Röda Korset anser inte att ett särskilt boende för personer som bedömts som ”utåtagerande” och som kräver närvaro av väktare eller ordningsvakter är ett lämpligt boende för barn. Barn bör därmed som utgångspunkt inte kunna placeras på ett sådant boende som föreslås. Detta blir särskilt viktigt i ljuset av att ett beslut som innebär att en asylsökande ska flytta från ett asylboende till ett annat inte är överklagbart.

Läs hela remissvaret