Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korset har inte, i formell mening, beretts tillfälle att yttra sig över nämnda promemoria. Vi har ändock valt att kort kommentera nämnda förslag då vi har lång erfarenhet av att arbeta med asylsökande, flyktingar och migranter – både i våra lokala verksamheter runtom i landet – samt med omfattande rådgivning i enskilda ärenden, efterforskning, familjeåterförening etc.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset välkomnar promemorians förslag till förändring i förordningen (2016:850) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.
  • Pandemin har påverkat personkretsen som omfattas av nu aktuellt förslag särskilt hårt. Svenska Röda Korset anser det således positivt att lättnader införs i syfte att möjliggöra för målgruppen att överhuvudtaget ha en realistisk möjlighet att uppfylla de krav som uppställs trots en hårt drabbad arbetsmarknad. 
  • Svenska Röda Korset anser det även välkommet att den föreslagna ordningen ska gälla redan från den 3 december 2020. Trots den snäva tidsram det innebär för remissförfarande anser vi det vara angeläget i detta fall med anledning av det ansträngda arbetsmarknadsläget samt då många som omfattas av det så kallade gymnasieregelverket i tillfälliga lagen ska ansöka om permanent uppehållstillstånd under slutet av 2020.
  • Förslaget är särskilt välkommet mot bakgrund av kommitténs betänkande SOU 2020:54, i vilket föreslås att det - utöver kravet på försörjning - ska uppställas ytterligare krav för att en enskild ska kunna erhålla permanent uppehållstillstånd.
  • Svenska Röda Korset ser det som positivt att det kommer fler förslag på lättnader – och kommer att kommentera närmare i dessa delar när det blir aktuellt.

Läs hela remissvaret (PDF)