Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Mot diskriminering och för inkludering

Vi har nolltolerans mot alla former av diskriminering, rasism, intolerans och andra avhumaniserade åsikter inom vår organisation
Vi har nolltolerans mot alla former av diskriminering, rasism, intolerans och andra avhumaniserade åsikter inom vår organisation
  • Våra verksamheter bedrivs så att ingen diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, ursprung, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller annan bakgrund.
  • Vi ska systematiskt integrera ett genus och mångfaldsperspektiv i alla verksamheter där människors olika behov och förmåga synliggörs när insatser planeras, genomförs och utvärderas.
  • Människor med olika kön, bakgrund, ålder och erfarenhet skall rådfrågas och inkluderas i planering, genomförande och utvärdering av våra insatser och verksamheter.

 

Definitioner

  • Mångfald inom Svenska Röda Korset innebär acceptans och respekt för människors alla typer av olikheter. Det innebär en öppen och bejakande kultur inom alla områden och på alla nivåer i organisationen. Vidare innebär det en blandning av människor med olika kön, ålder, bakgrund, tillhörigheter, erfarenheter, kunskaper och personligheter.
  • Genus är ett annat ord för socialt kön. Det är socialt tilldelade stereotypa egenskaper och roller som normativt definierar manlighet, kvinnlighet eller personer med annan könsidentitet i olika åldrar. Det belyser en ojämställd och diskriminerande fördelning av, och tillgång till möjligheter, resurser och makt mellan kvinnor, män eller personer
    med annan könsidentitet. Genus är djupt rotat på olika nivåer av samhället och kulturen men är föränderlig över tid.
  • Tillgänglighet innebär att verksamheter är tillgängliga för alla utan diskriminering. Det inkluderar tillgång till information och fysisk tillgänglighet som bland annat omfattar anpassning av lokaler.