Glada rödakorsare vid 150-årsfirandet på Skansen

Mot diskriminering och för inkludering

Mot diskriminering och för inkludering

Vi har nolltolerans mot alla former av diskriminering, rasism, intolerans och andra avhumaniserade åsikter inom vår organisation

  • Våra verksamheter bedrivs så att ingen diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, ursprung, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller annan bakgrund.
  • Vi ska systematiskt integrera ett genus och mångfaldsperspektiv i alla verksamheter där människors olika behov och förmåga synliggörs när insatser planeras, genomförs och utvärderas.
  • Människor med olika kön, bakgrund, ålder och erfarenhet skall rådfrågas och inkluderas i planering, genomförande och utvärdering av våra insatser och verksamheter.

Definitioner

  • Mångfald inom Svenska Röda Korset innebär acceptans och respekt för människors alla typer av olikheter. Det innebär en öppen och bejakande kultur inom alla områden och på alla nivåer i organisationen. Vidare innebär det en blandning av människor med olika kön, ålder, bakgrund, tillhörigheter, erfarenheter, kunskaper och personligheter.
  • Genus är ett annat ord för socialt kön. Det är socialt tilldelade stereotypa egenskaper och roller som normativt definierar manlighet, kvinnlighet eller personer med annan könsidentitet i olika åldrar. Det belyser en ojämställd och diskriminerande fördelning av, och tillgång till möjligheter, resurser och makt mellan kvinnor, män eller personer
    med annan könsidentitet. Genus är djupt rotat på olika nivåer av samhället och kulturen men är föränderlig över tid.
  • Tillgänglighet innebär att verksamheter är tillgängliga för alla utan diskriminering. Det inkluderar tillgång till information och fysisk tillgänglighet som bland annat omfattar anpassning av lokaler.
Flera personer under färgglada paraplyer och vimplar

Genus och mångfald

Om genus och mångfald