Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Stöd vid avslag och återvändande

Vi på Röda Korset har i många år arbetat med att ge stöd till personer som har fått avslag på asylansökan och står inför ett eventuellt återvändande. Stödet syftar till att lindra och förhindra mänskligt lidande.
Vi på Röda Korset har i många år arbetat med att ge stöd till personer som har fått avslag på asylansökan och står inför ett eventuellt återvändande. Stödet syftar till att lindra och förhindra mänskligt lidande.

Vår erfarenhet från att arbeta med migranter i utsatta situationer är att personer med avslag ofta befinner sig i en svår situation och utgör en särskilt utsatt grupp. Vi arbetar för att återvändandeprocessen ska vara rättssäker och att själva återvändandet ska ske under så humana och värdiga former som möjligt. Svenska Röda Korsets arbete med stöd vid avslag och återvändande utgår ifrån individens behov och sker alltid i enlighet med våra grundprinciper.  

Inom ramarna för vårt arbete har vi genomfört en rad olika EU-projekt. Nuvarande projekt AMIRA (Assisting Migrants in Return and Asylum) finansieras av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond och avslutas i december år 2022. Projektet syftar till att utveckla stödet till personer med avslag, att sprida kunskap om behov och förbättringsområden samt att utveckla samverkan på nationell och internationell nivå. Här hittar du den behovsanalys som vi tagit fram inom projektet: Länk till behovsanalys

För mer info om vårt arbete: 

Stöd till återvändande.utskrift

Stöd till återvändande.webb

 

Vi ger råd och stöd till individer

Som ett komplement till myndigheter erbjuder Röda Korset neutral information och rådgivning om asyl- och återvändandeprocessen, exempelvis om vilka regler som gäller och vilka skyldigheter och rättigheter individer har efter ett beslut om ut- eller avvisning. Vi kan också informera om vad som kan vara bra att tänka på för att förbereda sig inför ett återvändande eller bara erbjuda ett samtal för den som känner oro kring sin situation. Vi arbetar utifrån individens behov och egen önskan om stöd och strävar efter att kunna ge ett anpassat stöd. Stödet kan innebära juridisk rådgivning, praktisk hjälp eller stöd i dialogen med myndigheter i Sverige.  Vi försöker även att erbjuda praktisk hjälp inför återvändandet, exempelvis med att ordna med intyg och i vissa fall kan vi erbjuda hjälp att kontakta Röda Korset eller Röda Halvmånen i hemlandet för information och stöd.

Få hjälp

Broschyr till målgrupp - Återvända hem.utskrift

Broschyr till målgrupp - Återvända hem.webb

Länk till kontaktformulär

Mejla till oss

 

Dialog med myndigheter och påverkansarbete

Utifrån våra erfarenheter av att ge stöd vid avslag och återvändande till individer i utsatthet och deras stödpersoner för vi dialog med ansvariga myndigheter. Syftet med dessa dialoger är att lyfta asylsökandes behov och synliggöra områden där vi ser att stödet och processerna kan bli bättre. Vi bedriver påverkansarbete på olika nivåer för att stödet vid avslag ska stärkas och för att återvändande ska ske under så frivilliga, humana och värdiga former som möjligt samt att återvändandet ska vara hållbart för individen.

En viktig metod för kunskapsinhämtning är uppföljning av återvändande för att dokumentera individers upplevelser och erfarenheter av stöd och processer. Vi har sammanställt en rad olika rapporter som bygger på individers upplevelser och även innehåller våra förslag och rekommendationer till lagstiftare, myndigheter och personer som möter individer med avslag i sitt uppdrag eller i sin profession.  Vår senaste uppföljningsrapport av återvändande i Kosovo, Albanien och kurdiska Irak finns att läsa här:

Efter avslag- upplevelser av återvändande (2021)

Asylum Denied – Experiences of Return (2021)

 

Våra rekommendationer till dig som möter personer med avslag i din myndighetsroll samt i ditt uppdrag eller i din profession finns här:

Rekommendationen för dig som möter personer med avslag i myndighetsroll.utskrift

Rekommendationer till dig som möter personer med avslag i din myndighetsroll.webb

Rekommendationer för dig som möter personen med avslag som frivillig.utskrift

Rekommendationer för dig som möter personer med avslag som frivillig.webb

 

Nationellt nätverk inom civilsamhället

Sedan våren år 2021 driver Röda Korset ett nätverk för aktörer inom främst civilsamhället som arbetar med stöd vid avslag och återvändande. Syftet är att utbyta erfarenheter och samverka med varandra samt att samordna stödet som ges till individer med avslag.  Vi anordnar utbildningar och nätverksträffar för att dela kunskap, information och metoder med varandra. Totalt har ett tjugotal större och mindre organisationer och verksamheter deltagit sedan starten. 

Kunskapsspridning och stöd till personer som möter individer med avslag

Det är många i civilsamhället som kommer i kontakt med asylsökande både i sin profession eller i sin roll som frivillig. Röda Korset erbjuder stöd och kapacitetsstärkande insatser för dessa. Det kan exempelvis handla om föreläsningar, utbildning samt möjlighet att bolla frågor vid en konsultation eller frågestund med en av våra rådgivare. Vi erbjuder också en mer omfattande kurs: Psykosocialt stöd och samtal vid avslag och återvändande.

Vi erbjuder även e-kurs grundkurs i återvändandeprocessen. Vi har även tagit fram material som stöd till personer som möter individer som har sökt asyl eller befinner sig i återvändandeprocessen.

Samtal vid avslag.utskrift

Samtal vid avslag.webb

För att gå kursen, registrera dig här: Länk till e-kurs. Du hittar kursen listad i katalogen under namnet Återvändande.

Barn och återvändande 

Barn är en grupp som Röda Korset definierat som särskilt utsatt vid återvändande. För att synliggöra att barn har egna behov vid avslag samt inför och efter ett återvändande har vi särskilt valt att lyfta barns behov och erfarenheter i en rad olika material. Vi har bland annat intervjuat barn i Sverige som fått avslag om deras tankar kopplat till avslag och återvändande. Barnen vi intervjuat berättar bland annat om deras upplevelser av återvändandesamtal på Migrationsverket. Tillsammans med Röda Korsets behandlingscenter har vi även tagit fram tips på hur du som möter barn med avslag kan prata om återvändande.

Efter avslag - Barns upplevelser och tankar om återvändande

 

eu-logo-350x350.png