Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Utbildning och forskning

Personer som lider av trauman från tortyr, krig och, eller, svåra flyktupplevelser tillhör de mest utsatta grupperna i samhället. Vid sidan av traumabehandling arbetar vi med kunskapsspridning och forskning för att öka kunskap och förståelse för vad denna typ av trauman innebär, samt för att utveckla behandlingsmetoder.
Personer som lider av trauman från tortyr, krig och, eller, svåra flyktupplevelser tillhör de mest utsatta grupperna i samhället. Vid sidan av traumabehandling arbetar vi med kunskapsspridning och forskning för att öka kunskap och förståelse för vad denna typ av trauman innebär, samt för att utveckla behandlingsmetoder.

Utbildning och information

Vi genomför utbildningar och informationstillfällen för personer som möter traumatiserade flyktingar i sitt arbete, till exempel annan vårdpersonal, myndigheter, personal på asylboenden och boenden för ensamkommande barn, godemän och lärare. Utbildningarna läggs upp utifrån önskemål, men det handlar bland annat om att hjälpa personal att känna igen symptom på tortyr och trauman samt att arbeta med bemötande av människor som utsatts för svåra trauman.

Utbildning och information sker i form av

  • Information och studiebesök på våra behandlingscenter
  • Utbildningar, föreläsningar och seminarier
  • Handledning och konsultationer för personalgrupper

Önskar du mer information? Kontakta ditt närmaste behandlingscenter.

Forskning och utveckling

Vi har sedan 2014 ett nära samarbete med Röda Korsets Högskola, för att utveckla forskning kopplat till trauma, tortyr och psykisk ohälsa. Syftet är att via forskning öka kunskapen kring dessa frågor, att utveckla behandling för traumatiserade och att använda forskningsresultat i Svenska Röda Korsets påverkansarbete kopplat till krigs- och tortyröverlevares behov och rättigheter.

Röda Korsets Högskola är en av Sveriges mest attraktiva högskolor inom sjuksköterskeutbildning och utbildar sedan 1867 högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Med människan i centrum och utblick mot världen är omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv Röda Korsets Högskolas unika profil inom utbildning, forskning och samverkan.

Pågående forskningsprojekt

”Förekomst av tortyrtrauma hos människor på flykt”

Studien syftar i första hand till att kartlägga och analysera existerande forskning kopplat till förekomst av tortyrtrauma hos flyktingar. Efter en initial metodöversikt kommer metoder för fortsatt forskning på området i Sverige föreslås och genomföras. Projektledare: Erika Sigvardsdotter (Röda Korsets Högskola) sige@rkh.se.

”Psykisk ohälsa bland flyktingar”

Studien syftar till att kartlägga förekomsten av psykisk ohälsa hos flyktingar som anlänt till Sverige efter 2011 och deras anhöriga. Vidare syftar studien till att analysera levnadsvillkorens (t.ex. arbets-, försörjnings-, familje- och social situation) samband med den psykiska hälsan hos denna grupp. Projektledare: Petter Tinghög (Röda Korsets Högskola) petter.tinghog@ki.se.

”Fysioterapeutiska interventioner hos traumatiserade flyktingar”

Studien syftar till att utvärdera hur fysisk aktivitet och fysioterapeutiska interventioner minskar psykisk stress och PTSD-symptom, och hur detta förbättrar den allmänna hälsan och välbefinnandet. Dessutom kommer flyktingars egen erfarenhet av deltagande i fysisk aktivitet att utvärderas. Projektledare: Henrik Nilsson (RKC Malmö) henrik.nilsson@redcross.se.

”Postmigratorisk stress och psykisk hälsa bland flyktingar”

Studien syftar till att öka förståelsen för hur stress relaterar till levnadsförhållanden och upplevelser i det nya landet påverkar flyktingars psykiska hälsa. Ett andra syfte är att analysera sambanden mellan tidigare traumatiska upplevelser (orsakade av krig, tortyr och migration), traumatiska besvär (så som PTSD) och pågående postmigratorisk stress. I studien ingår konstruerandet av en ny skattningsskala för att mäta förekomst av postmigratorisk stress bland flyktingar.
Projektledare: Andreas Malm, leg. psykolog (RKC Malmö), doktorand på Röda Korsets Högskola och Karolinska Institutet, andreas.malm@redcross.se.

För mer information om dessa forskningsprojekt, kontakta respektive projektledare eller professor Fredrik Saboonchi, forskningsledare för området "Hälsofrämjande interventioner och resiliens" vid Röda Korsets Högskola, fredrik.saboonchi@rkh.se.

Mer information om aktuell forskning och utbildning på Röda Korsets Högskolas hemsida.