Gråhårig kvinna får rådgivning om patientsäkerhet

Kvalitet- och patientsäkerhetsarbete

Kvalitet- och patientsäkerhetsarbete

Patientsäkerhet och kvalitet är ett viktigt fokus för våra hälso- och sjukvårdsverksamheter. Vi utgår från att hög kvalité på vården leder till att patienterna får en god och säker vård.

Svenska Röda Korset är vårdgivare enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) vilket innebär att hälso- och sjukvårdsverksamheterna omfattas av lagstiftning, föreskrifter och författningar som reglerar hälso- och sjukvården i Sverige. Det övergripande målet för vårt patientsäkerhets- och kvalitetsarbete är att arbeta på ett systematiskt sätt för att förebygga vårdskador och kvalitetsbrister.

Kvalitetssäkring i hälso- och sjukvårds­verksamheterna

För att fortlöpande förbättra och utveckla verksamheterna arbetar vi med ett systematiskt förbättringsarbete. Det består av riskanalyser, avvikelserapportering, händelseanalysarbete och egenkontroll av våra verksamheter. Arbetet är processorienterat där vi strävar mot att lära av varandra och utveckla metoder och arbetssätt genom att prova och utvärdera nya idéer utifrån faktabaserade beslut. Som stöd vid planering, ledning och uppföljning finns ett dokumenterat kvalitetsledningssystem (SOSFS 2011:9). Det utgör ramen för patientsäkerhets- och kvalitetsarbete och i kombination en medvetenhet kring patientsäkerhet hos medarbetare och ledning strävar verksamheterna mot att erbjuda våra patienter och anhöriga en god och säker vård.

Följande delmoment inom patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet bör nämnas särskilt:

  • Interna och externa analyser, jämförelser och uppföljningar av till exempel vårdinsatserna, patientnöjdhet, medarbetarperspektivet och finansiering.
  • Regelbunden medarbetarenkät.
  • Kontinuerlig utveckling av patientjournalsystem.
    Systematiskt arbete med avvikelserapportering.
  • Årlig redovisning av kvalitet- och patientsäkerhetsarbete (PDF).
  • Rutiner för hantering av klagomål och synpunkter på vården.
  • Rutiner för samverkan med patienter och närstående.
  • Årligen genomförda patientenkäter för att fånga patienternas upplevelse av vården.

Synpunkter på vården

Dina synpunkter är viktiga för oss, de kan bidra till att förändra och förbättra den vård som vi erbjuder. Har du själv eller någon närstående upplevt något i kontakten med oss som du inte är nöjd med rekommenderar vi att du i första hand kontaktar det center eller mottagning där du fått vården, de är skyldiga att ta emot och svara på dina klagomål och synpunkter. Det går också bra att skicka in dina synpunkter på mejl till: tyckomvarden@redcross.se.

Ditt mejl kommer hanteras av den verksamhetschef som berörs av ärendet och avdelning Hälsa och vårds kvalitetsutvecklare. Det är bra om du skriver från en mejladress som vi kan nå dig på, eller lämnar kontaktuppgifter i mejlet, då vi kan vilja kontakta dig om det är något vi behöver prata mer om. Efter att du har kontaktat oss för att lämna synpunkter eller klagomål ska du få svar på ditt ärende så snart som möjligt, vanligtvis inom tre till fyra veckor.

Vill du ha mer stöd kan du vända dig till Patientnämnden, de stödjer och hjälper patient som har synpunkter och klagomål på vården.