Liten pojke kramar om föräldrars ben

7 fakta om familjeåterförening

7 fakta om familjeåterförening

Begränsningar i rätten till familjeåterförening leder till att fler människor gör livsfarliga resor för att få leva i trygghet med sina familjer. Nuvarande lagstiftning försvårar och omöjliggör i vissa fall familjeåterförening, vilket får allvarliga humanitära konsekvenser.

Fakta 1: Nuvarande lagstiftning gör det svårt för familjer att få återförenas i Sverige

Enligt nuvarande migrationslagstiftning har familjemedlemmar till de som beviljats uppehållstillstånd möjlighet att ansöka om familjeåterförening men särskilda villkor måste vara uppfyllda. Personer som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd måste visa att det föreligger framtida förutsättningar för ett permanent uppehållshållstillstånd för att kunna ansöka. Om ansökan lämnats in efter tre månader så gäller strikta regler om försörjningskrav som innebär att den som beviljats skydd måste kunna försörja både sig själv och sin familj samt ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som hela familjen kan bo i tillsammans. Vissa undantagsregler finns kring arbetskrav exempelvis för svårt sjuka. Detta utgör dock för många familjer ett oöverstigligt hinder när de ansöker om återförening.

Fakta 2: Rätten till familjeåterförening är en av få säkra och lagliga vägar till trygghet för människor som flyr

Rätten till uppehållstillstånd på grund av anknytning är en viktig möjlighet för familjer att kunna återförenas på laglig väg. Med begränsningar av rätten till familjeåterförening tvingas fler familjemedlemmar, oftast kvinnor och barn, att genomföra livsfarliga resor i försök att ändå kunna nå sina anhöriga. Många omkommer längs vägen och förblir oidentifierade. Röda Korset efterforskar saknade personer i hela världen. De senaste åren har vi sett en ökning av efterforskningsärenden där människor kan antas ha försvunnit på Medelhavet. Svenska Röda Korset letar just nu efter 3800 saknade anhöriga till personer som befinner sig i Sverige.

Fakta 3: I Sverige är det i princip omöjligt att återförenas med personer utanför den allra närmaste familjen

Det finns en uppfattning om att det är lätt att få återförenas i Sverige. I själva verket är det svårt att få återförenas ens med sin partner och små barn. Bara den närmsta familjen får ansöka om familjeanknytning, dvs. make/maka, sambo och barn under 18 år. För andra familjemedlemmar, såsom åldrande och sjuka föräldrar eller barn över 18 år, är det mycket svårt - oftast i princip omöjligt.

Fakta 4: Att inte få leva med sin familj påverkar den psykisk hälsan och försvårar etablering i Sverige

Röda Korsets erfarenhet är att människor som har skilts från sina familjer ofta är i behov av särskilt stöd. Oro för vad som händer anhöriga, osäkerhet kring om eller när återförening kan ske och saknad gör att personer som har fått skydd i Sverige ofta har svårt att finna en meningsfull tillvaro, planera för framtiden och koncentrera sig på språkinlärning, utbildning och arbetssökande. Röda Korset har mer än trettio års erfarenhet av rehabilitering av människor som utsatts för tortyr och andra trauman. Vi driver sex behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Våra psykologer vittnar om att det är mycket svårare att behandla någon för ett trauma om familjen fortfarande är otrygg.

Fakta 5: Barns rätt till sina föräldrar och rätten till ett familjeliv finns fastslagen i folkrätten

Principen om familjens enhet fastslogs första gången 1948 i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. Sedan dess har det bekräftats i flera konventioner att familjen har rätt till samhällets och statens skydd. Rätten till familjeliv skyddas bland annat i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (artikel 8) och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (artikel 7). Den internationella humanitära rätten framhåller även staternas skyldighet att bevara familjens enhet och återförena familjer som splittrats på grund av väpnade konflikter.

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn (artikel 3). Ett barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen har splittrats och en ansökan om familjeåterförening ska behandlas på ett ”positivt, humant och snabbt sätt” (artikel 10). Rätten till familjeåterförening regleras även i EU:s familjeåterföreningsdirektiv.

Fakta 6: Kvinnor drabbas hårdare än män av bostads- och försörjningskrav

Enligt nuvarande bestämmelser är det höga krav på boende och inkomst för att få återförenas med sin familj. Kvinnor drabbas hårdare än män eftersom de ofta står längre från arbetsmarknaden eller är kvar under svåra förhållanden i hemlandet. Både kraven på bostad och inkomst blir svårare att uppfylla ju fler barn familjen har, vilket försvårar möjligheten för större familjer att återförenas.

Fakta 7: En majoritet tycker att familjer som splittrats på flykt ska få återförenas

En undersökning från 2022 visar att 71 procent av svenska folket instämmer helt eller delvis i att barn och föräldrar på flykt som splittrats ska ha en möjlighet att återförenas i Sverige.