Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Migration och asylrätt

Nästan 80 miljoner människor befinner sig just nu på flykt i världen. Här hittar du fakta om migration och asylrätt och våra ståndpunkter.
Nästan 80 miljoner människor befinner sig just nu på flykt i världen. Här hittar du fakta om migration och asylrätt och våra ståndpunkter.

För den som tvingas fly finns ofta den Internationella röda kors- och röda halvmånerörelsen i någon form längs hela flyktvägen. Vi finns i 192 länder med humanitär- och katastrofhjälp vilket gör att vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Vi finns i många av världens flyktingläger och vi finns på båda sidor av den farliga migrationsrutten över Medelhavet i länder som Spanien, Italien och Libyen, och vi finns här i Sverige för personer som söker asyl och behöver stöd och hjälp på olika sätt. Vi agerar alltid för att lindra och förhindra utsatthet, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde.

Sammanfattning av vad vi jobbar för inom migration och asylrätt

  • Familjer ska inte splittras

En allvarlig konsekvens av den tillfälliga utlänningslagen som infördes 2016 är att människor som har fått skydd i Sverige kan få vänta i flera år på att få återförenas med sina barn eller partners– utöver redan långa handläggningstider – utan att veta om och eller när familjeåterförening kan komma att bli möjlig. Efter den 20 juli 2019 öppnades möjligheten för familjeåterförening även för så kallat alternativt skyddsbehövande. Hinder finns dock fortfarande såsom bland annat försörjningskrav samt prövning av framtida förutsättningar för ett permanent uppehållstillstånd.

  • Återinför möjligheten för uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl

I dag har vi en situation där exempelvis svårt sjuka barn riskerar att utvisas trots att det föreligger starka humanitära skäl. Det måste finnas utrymme i lagen att ta hänsyn till hälsoskäl och andra personliga omständigheter för att undvika orimliga humanitära konsekvenser framförallt när det gäller barn eller andra grupper som är i särskilt utsatta situationer. Läs mer i Röda Korsets rapport Humanitära konsekvenser av den tillfälliga utlänningslagen.

  • Barn ska inte sättas i förvar

Enligt en rapport från Röda Korset frihetsberövades minst 57 barn i Sverige under 2017. Det finns starka bevis för att förvarstagning har en djupgående och negativ inverkan på barns hälsa och utveckling - också när det gäller korta perioder eller tillsammans med sina familjer. Det är psykiska men som kan bestå lång tid efter att barnet släpps. Svenska Röda Korset anser att barn inte ska tas i förvar på grund av sin eller föräldrarnas migrationsstatus. Principerna om minsta möjliga ingrepp och barnets bästa bör istället styra alla åtgärder som myndigheter vidtar.

  • Ingen ska tvångsutvisas till Afghanistan

Säkerhetsläget i Afghanistan har kraftigt försämrats under de senaste åren. Det urskillningslösa våldet drabbar särskilt civila, antalet civila dödsoffer är högre än på många år, och drabbar människor i hela landet. Internationella röda korskommittén har uttalat att Afghanistan inte är säkert nog för något land att utvisa individer till och Svenska Röda Korset anser att Sverige, för att inte bryta mot sina folkrättsliga förpliktelser, helt ska upphöra med tvångsutvisningar till Afghanistan.

Vår roll

Svenska Röda Korsets 22 000 volontärer arrangerar varje dag läxhjälp, språkträning, mentorträffar, cykelkurser och andra aktiviteter för den som är ny i Sverige. Ett drygt hundratal av de över 580 föreningarna har verksamheter riktade mot ensamkommande unga i utsatthet.

I Sverige och runtom i världen hjälper den Internationella röda kors- och röda halvmånerörelsen familjer som splittrats av ett krig, en konflikt, en naturkatastrof eller på flyktvägen att återförenas. I Sverige har vi cirka 1 500 öppna ärenden där vi letar efter saknade anhöriga och vi finns som stöd under hela den svåra familjeåterföreningsprocessen. Vi har en rådgivningstelefon för migrationsärenden och våra jurister driver också fall i domstol för att förändra praxis när det gäller tillämpningen av migrationslagstiftningen i bland annat familjeåterföreningsärenden.

Röda Korset bistår också i den ofta svåra återvändandeprocessen och kan erbjuda psykosocialt och praktiskt stöd för den som fått avslag på sin asylansökan och ska återvända till sitt hemland. Våra frivilliga besöker också sedan 1998 frihetsberövade som väntar på utvisning i Sveriges förvar.h

Fakta om människor på flykt

  • Enligt UNHCR befann sig nästan 80 miljoner människor på flykt i världen i slutet av 2019. Det motsvarar en procent av världens befolkning.
  • Majoriteten är internflyktingar i sina hemländer eller söker skydd i sitt närmaste grannland, det är väldigt få som når Europa.
  • Antalet flyktingar i världen ökar för åttonde året i rad.
  • Över 30 miljoner barn är på flykt.
  • Människor är på flykt under länge tid eftersom krigen och konflikterna pågår under längre tid.