Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Migration och asylrätt

Antalet människor på flykt i världen har nu överstigit 100 miljoner. Här hittar du fakta om migration och asylrätt och våra ståndpunkter.
Antalet människor på flykt i världen har nu överstigit 100 miljoner. Här hittar du fakta om migration och asylrätt och våra ståndpunkter.

För den som tvingas fly finns ofta den Internationella röda kors- och röda halvmånerörelsen i någon form längs hela flyktvägen. Vi finns i 192 länder med humanitär- och katastrofhjälp vilket gör att vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Vi finns i många av världens flyktingläger och vi finns på båda sidor av den farliga migrationsrutten över Medelhavet i länder som Spanien, Italien och Libyen, och vi finns här i Sverige för personer som söker asyl och behöver stöd och hjälp på olika sätt. Vi agerar alltid för att lindra och förhindra utsatthet, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde.

Barn kramar föräldrars ben.
Konsekvenser av tillfälliga utlänningslagen

Vår rapport visar på omfattande psykisk ohälsa hos de som drabbas.

Konsekvenser av tillfälliga utlänningslagen

Migration och asylrätt 

Antalet människor på flykt i världen har nu överstigit 100 miljoner. 

Här hittar du fakta om migration och asylrätt och våra ståndpunkter

För den som tvingas fly finns ofta den Internationella röda kors- och röda halvmånerörelsen i någon form längs hela flyktvägen. Vi finns i 192 länder med humanitär- och katastrofhjälp vilket gör att vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Vi finns i många av världens flyktingläger och vi finns på båda sidor av den farliga migrationsrutten över Medelhavet i länder som Spanien, Italien och Libyen, och vi finns här i Sverige för personer som söker asyl och behöver stöd och hjälp på olika sätt. Vi har under lång tid varit en aktiv del av och nära följt den svenska migrations- och asylpolitiken likväl som utvecklingen på europeisk och global nivå. Vi agerar alltid för att lindra och förhindra utsatthet, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde. 

Sammanfattning av vad vi jobbar för inom migration och asylrätt 

Familjer ska inte splittras 

Att få leva med sin familj är en rättighet som skyddas av internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Rätten att få vetskap om vad som hänt saknade anhöriga slås fast i den internationella humanitära rätten. Begränsade möjligheter till familjeåterförening leder till sämre hälsa och försvårar och försenar etableringsprocessen. Utan möjlighet till familjeåterförening tvingas allt fler ut på livsfarliga resor för att nå Europa och Sverige. Rätten till uppehållstillstånd på grund av anknytning är en viktig möjlighet för familjer att kunna återförenas på laglig väg. 

Röda Korset anser att alla som har fått skydd i Sverige ska ha rätt till familjeåterförening på lika villkor och utan försörjningskrav som för många i praktiken omöjliggör familjeåterförening. Ingen ska behöva vänta mer än nio månader från ansökan till beslut. 

Röda Korsets ståndpunkt om familjeåterförening (rodakorset.se) 

Barn ska inte sättas i förvar 

Enligt en rapport från Röda Korset frihetsberövades minst 57 barn i Sverige under 2017. Det finns starka bevis för att förvarstagning har en djupgående och negativ inverkan på barns hälsa och utveckling - också när det gäller korta perioder eller tillsammans med sina familjer. Det är psykiska men som kan bestå lång tid efter att barnet släpps. Svenska Röda Korset anser att barn inte ska tas i förvar på grund av sin eller föräldrarnas migrationsstatus. Principerna om minsta möjliga ingrepp och barnets bästa bör istället styra alla åtgärder som myndigheter vidtar. 

Ingen ska tvångsutvisas till Afghanistan 

Säkerhetsläget i Afghanistan har kraftigt försämrats under de senaste åren. Det urskillningslösa våldet drabbar särskilt civila, antalet civila dödsoffer är högre än på många år, och drabbar människor i hela landet. Internationella röda korskommittén har uttalat att Afghanistan inte är säkert nog för något land att utvisa individer till och Svenska Röda Korset anser att Sverige, för att inte bryta mot sina folkrättsliga förpliktelser, helt ska upphöra med tvångsutvisningar till Afghanistan. 

Vår roll

I Sverige och runtom i världen hjälper den Internationella röda kors- och röda halvmånerörelsen familjer som splittrats av ett krig, en konflikt, en naturkatastrof eller på flyktvägen att återförenas. I Sverige har vi cirka 1100 öppna ärenden där vi letar efter saknade anhöriga och vi finns som stöd under hela den svåra efterforskningsprocessen. Vi har en rådgivningstelefon för migrationsärenden och våra jurister driver också fall i domstol för att förändra praxis när det gäller tillämpningen av migrationslagstiftningen i bland annat familjeåterföreningsärenden. 

Röda Korset bistår också i den ofta svåra återvändandeprocessen och kan erbjuda psykosocialt och praktiskt stöd för den som fått avslag på sin asylansökan och ska återvända till sitt hemland. Våra frivilliga besöker också sedan 1998 frihetsberövade som väntar på utvisning i Sveriges förvar. 

Fakta om människor på flykt

  • Enligt UNHCR befann sig över 100 miljoner människor på flykt i världen i juni 2022. Det motsvarar över en procent av världens befolkning. 
  • Majoriteten är internflyktingar i sina hemländer eller söker skydd i sitt närmaste grannland, det är väldigt få som når Europa. 
  • Antalet flyktingar i världen ökad för tionde året i rad 2021. 
  • Över 34 miljoner barn är på flykt. 
  • Människor är på flykt under längre tid eftersom krigen och konflikterna pågår under längre tid. 
  • 7,3 miljoner människor har flytt över gränsen från Ukraina och 3,9 miljoner människor har fått tidsbegränsat skydd i Europa enligt massflyktsdirektivet. 
Danska Röda Korset-teamet vid basecamp efter en jordbävning i Haiti 2010
Remissvar

Här hittar du våra yttranden i olika frågor.

Remissvar
Människor på flykt genom Makedonien.
Debattartiklar

Här listar vi våra senaste debattartiklar.

Debattartiklar