Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. 

Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Tvångsutvisningar till Afghanistan

Svenska Röda Korset anser att Sverige helt ska upphöra med tvångsutvisningar till Afghanistan. Migrationsverket bör se över och revidera sitt rättsliga ställningstagande angående säkerhetssituationen i landet.
Svenska Röda Korset anser att Sverige helt ska upphöra med tvångsutvisningar till Afghanistan. Migrationsverket bör se över och revidera sitt rättsliga ställningstagande angående säkerhetssituationen i landet.

Uppdaterad december 2019

Svenska Röda Korset har sedan 2017 haft positionen att ingen utvisning ska verkställas med tvång till Afghanistan, detta utifrån det föränderliga och svåröverskådliga säkerhetsläget och den svåra humanitära situationen i landet. Svenska Röda Korset har följt händelseutvecklingen i Afghanistan men har inte fram tills nu sett någon anledning att ändra denna tidigare position.

Under juli 2019 registrerades det högsta antalet civila offer i konflikten sedan maj 2017. Internationella rödakorskommittén (ICRC) tvingades i april 2019 avbryta ett antal aktiviteter med anledning av att organisationens utsatthet blivit allt för stor. Aktiviteterna inkluderade bland annat första hjälpen på svåråtkomliga platser, transport och vård av krigsskadade patienter, transport av krigsoffer till familjer, fängelsebesök och familjeåterförening.

Svenska Röda Korset och rödakorsrörelsen menar att för lite uppmärksamhet ägnas åt de civilas lidande och att de måste skyddas och respekteras i alla lägen. Bomber och andra attacker utförs både dag- och nattetid, såväl på landsbygden som i tätbefolkade områden och dödar och skadar kvinnor, män och barn som inte har någon del i striderna. Hem, moskéer, skolor, marknader och sjukvårdsanläggningar drabbas runt om i landet.

Migrationsverket har den 3 oktober 2019 publicerat en rättslig kommentar angående det ökade våldet under sommaren 2019. Verkets slutsats är att den senaste tidens våldsutveckling inte ger anledning att ändra myndighetens inställning när det gäller möjligheten att utvisa personer till Afghanistan.

Svenska Röda Korset beklagar detta då vi menar att det faktum att antalet civila offer ökat kraftigt under sommaren visar vad vi vidhållit sedan 2017, det vill säga att det utifrån konfliktens natur och den stora osäkerhet som råder kring hur den kan komma att utvecklas inte går att garantera säkerhet, grundläggande och hållbara rättigheter för någon som tvingas tillbaka till Afghanistan. Vår inställning är fortsatt att det i princip inte finns några rimliga och relevanta internflyktsalternativ i Afghanistan.

Det faktum att säkerhetsläget ständigt förändras och att situationen i Afghanistan därmed är så svår att förutspå, gör att Röda Korset ur ett humanitärt perspektiv anser att Sverige, för att inte bryta mot våra folkrättsliga förpliktelser, helt ska upphöra med tvångsutvisningar till Afghanistan. Vi menar att det inte går att garantera säkerhet, grundläggande och hållbara rättigheter för någon som tvingas tillbaka till Afghanistan.

Riskbedömningen måste vara framåtsyftande och ta i beaktande den enskilda individens situation. Gruppen unga vuxna utan nätverk i Afghanistan och dess särskilda risker bör uppmärksammas mer. Det gäller inte minst unga vuxna som inte växt upp i Afghanistan som bör anges som en särskild riskgrupp. Stödet som ges vid återvändande är ytterst begränsat och det finns få organisationer på plats som arbetar med att ge stöd till återvändare/utvisade. Många unga har senaste året utvisats utan tillgång till boende, ekonomiskt eller annat stöd.

Svenska Röda Korsets position:

  • Utvisningsbeslut där verkställighet ska ske till Afghanistan bör inhiberas(1) tills vidare.

  • Migrationsverket bör se över och revidera sitt rättsliga ställningstagande beträffande Afghanistan med hänvisning till de säkerhetsmässiga samt humanitärt orimliga konsekvenser som ett återvändande innebär.

  • Migrationsverket bör, utifrån en revidering av det rättsliga ställningstagandet ovan, ex officio(2) besluta att personer därifrån ska beviljas ny prövning med stöd av 12 kap. 19 § utlänningslagen.

1. Att inhibera exempelvis en verkställighet innebär att man tillfälligt avbryter verkställigheten. Inhibitionen innebär alltså inte att tidigare meddelat beslut eller dom upphävs, enbart att verkställigheten tillfälligt har avbrutits eller skjutits upp. 

2. Ex officio innebär att myndighet eller domstol på eget initiativ ska beakta något, dvs. utan yrkande eller begäran från den enskilde.