Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor och frivillig riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Tvångsutvisningar till Afghanistan

Röda Korset anser att Sverige helt ska upphöra med tvångsutvisningar till Afghanistan. Migrationsverket bör se över och revidera sitt rättsliga ställningstagande angående säkerhetssituationen i landet.
Röda Korset anser att Sverige helt ska upphöra med tvångsutvisningar till Afghanistan. Migrationsverket bör se över och revidera sitt rättsliga ställningstagande angående säkerhetssituationen i landet.

Vi konstaterar att säkerhetsläget i Afghanistan ständigt försämras och förändras vilket medför att situationen i landet är svår att förutspå. Internationella rödakorskommittén (ICRC) har under 2017 beslutat att drastiskt dra ner på sin verksamhet i Afghanistan med anledning av att organisationens utsatthet har blivit allt för stor.

Internationella rödakorskommittén har i oktober 2017 uttalat att Afghanistan befinner sig – både säkerhetsmässigt och ur ett humanitärt perspektiv – i en ytterst svår situation och att det därför inte är ett land som är säkert nog att utvisa individer till. Uttalanden som detta från ICRC är ytterst ovanliga, något som i sig visar på hur allvarligt organisationen ser på läget i landet.

Migrationsverket har under hösten 2017 publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande avseende Afghanistan. Röda Korset välkomnar att Migrationsverket noga följer i utvecklingen i landet. Detta ställningstagande är vägledande för beslut om uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket skriver att situationen i Afghanistan fortsätter att vara allvarlig men att konfliktnivåerna skiljer sig åt och att det finns områden som är säkrare än andra. Internflyktsalternativet kommer att fortsätta att tillämpas vilket betyder att det inte blir stopp för utvisningar till Afghanistan.

Röda Korset delar uppfattningen att säkerhetsläget i Afghanistan kraftigt har försämrats under de senaste åren. Det urskillningslösa våldet drabbar särskilt civila och antalet civila dödsoffer är högre än på många år. Vi menar däremot att konflikten numera drabbar civila i hela landet.

Det faktum att säkerhetsläget ständigt försämras och förändras, samt att situationen i Afghanistan är svår att förutspå, gör att Röda Korset ur ett humanitärt perspektiv anser att Sverige, för att inte bryta mot Sveriges folkrättsliga förpliktelser, helt ska upphöra med tvångsutvisningar till Afghanistan. Vi menar att det inte går att garantera säkerhet, grundläggande och hållbara rättigheter för någon som tvingas tillbaka till Afghanistan.

Riskbedömningen måste vara framåtsyftande och ta i beaktande den enskilda individens situation. Gruppen unga vuxna utan nätverk i Afghanistan och dess särskilda risker bör uppmärksammas mer. Det gäller inte minst unga vuxna som inte växt upp i Afghanistan som bör anges som en särskild riskgrupp. 

Med anledning av det som anförs ovan har Röda Korset i brev till Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik, den 22 november 2017 (med kopia till migrationsminister Heléne Fritzon), rekommenderat:

  1. Att av- och utvisningsbeslut där verkställighet ska ske till Afghanistan inhiberas tills vidare, utifrån den rådande situationen i Afghanistan samt med anledning av förändringarna i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (som innebär att vuxna personer med laga kraftvunna av- eller utvisningsbeslut ställs utan bistånd i form av boende och dagersättning).
  2. Att Migrationsverket ska se över och revidera sitt rättsliga ställningstagande beträffande Afghanistan med hänvisning till de humanitärt orimliga konsekvenser som ett återvändande innebär.
  3. Att Migrationsverket, utifrån en revidering av det rättsliga ställningstagandet ovan, ex officio beslutar att personer därifrån ska beviljas ny prövning med stöd av 12 kap. 19 § utlänningslagen. 

Under 2018 har säkerhetsläget och den humanitära situationen förvärrats ytterligare. Detta bekräftas även av FN:s flyktingorgan UNHCR, som har publicerat nya riktlinjer för prövningen av asylansökningar för personer från Afghanistan.