Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Tvångsutvisningar till Afghanistan

Svenska Röda Korset anser att Sverige helt ska upphöra med tvångsutvisningar till Afghanistan. Migrationsverket bör se över och revidera sitt rättsliga ställningstagande angående säkerhetssituationen i landet.
Svenska Röda Korset anser att Sverige helt ska upphöra med tvångsutvisningar till Afghanistan. Migrationsverket bör se över och revidera sitt rättsliga ställningstagande angående säkerhetssituationen i landet.

Uppdaterad december 2020.

Svenska Röda Korset har sedan 2017 haft positionen att ingen utvisning ska verkställas med tvång till Afghanistan, detta utifrån det föränderliga och svåröverskådliga säkerhetsläget och den svåra humanitära situationen i landet. Konflikten i Afghanistan definieras fortsatt som en av världens dödligaste för civila enligt EASO (september 2020). Under första halvåret 2020 rapporterar många olika källor en ökning av våldet med många civila dödsfall.

Svenska Röda Korset och den internationella rödakorsrörelsen menar att för lite uppmärksamhet ägnas åt de civilas lidande och att de måste skyddas och respekteras i alla lägen. Bomber och andra attacker utförs både dag- och nattetid, såväl på landsbygden som i tätbefolkade områden och dödar och skadar kvinnor, män och barn som inte har någon del i striderna. Hem, moskéer, skolor, marknader och sjukvårdsanläggningar drabbas runt om i landet.

Migrationsverket publicerade 16 juni 2020 ett nytt rättsligt ställningstagande där säkerhetsläget i Afghanistan bedöms vara i stort sett oförändrat jämfört med 2019. Myndighetens slutsats är att det inte finns anledning att ändra inställningen till möjligheten att utvisa personer till Afghanistan.

Det faktum att säkerhetsläget ständigt förändras och att situationen i Afghanistan därmed är så svår att förutspå, gör att Röda Korset ur ett humanitärt perspektiv anser att Sverige, för att inte bryta mot våra folkrättsliga förpliktelser, helt ska upphöra med tvångsutvisningar till Afghanistan. Vi menar att det inte går att garantera säkerhet, grundläggande och hållbara rättigheter för någon som tvingas tillbaka till Afghanistan.

Riskbedömningen måste vara framåtsyftande och ta i beaktande den enskilda individens situation. Gruppen unga vuxna utan nätverk i Afghanistan och dess särskilda risker bör uppmärksammas mer. Det gäller inte minst unga vuxna som inte växt upp i Afghanistan som bör anges som en särskild riskgrupp. Stödet som ges vid återvändande är ytterst begränsat och det finns få organisationer på plats som arbetar med att ge stöd till återvändare/utvisade. Många unga har senaste året utvisats utan tillgång till boende, ekonomiskt eller annat stöd.

Svenska Röda Korsets position:

  • Utvisningsbeslut där verkställighet ska ske till Afghanistan bör inhiberas(1) tills vidare.

  • Migrationsverket bör se över och revidera sitt rättsliga ställningstagande beträffande Afghanistan med hänvisning till de säkerhetsmässiga samt humanitärt orimliga konsekvenser som ett återvändande innebär.

  • Migrationsverket bör, utifrån en revidering av det rättsliga ställningstagandet ovan, ex officio(2) besluta att personer därifrån ska beviljas ny prövning med stöd av 12 kap. 19 § utlänningslagen.

1. Att inhibera exempelvis en verkställighet innebär att man tillfälligt avbryter verkställigheten. Inhibitionen innebär alltså inte att tidigare meddelat beslut eller dom upphävs, enbart att verkställigheten tillfälligt har avbrutits eller skjutits upp. 

2. Ex officio innebär att myndighet eller domstol på eget initiativ ska beakta något, dvs. utan yrkande eller begäran från den enskilde.