Vi erbjuder samtal och aktiviteter för att stärka frihetsberövades psykiska hälsa och bidra till ett humant bemötande.

Frihetsberövade

Frihetsberövade

Vi erbjuder samtal och aktiviteter för att stärka frihetsberövades psykiska hälsa och bidra till ett humant bemötande.

Alla som sitter frihetsberövade är inte lika, men alla har under kortare eller längre tid fråntagits möjligheten att umgås med familj och vänner på ett naturligt sätt. Det innebär för de flesta stor påfrestning och funderingar över sin egen livssituation, familj och framtid.

Svenska Röda Korset gör besök på förvar, häkte och anstalt för att stärka frihetsberövades hälsa och bidra till ett humant och värdigt bemötande. Besöken bygger på våra grundprinciper, såsom neutralitet och opartiskhet och diskriminerar inte när det gäller nationalitet, etnicitet, religion, samhällsställning eller politiska åsikter.

Stöd till förvarstagna

Svenska Röda Korset erbjuder samtal och aktiviteter till personer som är placerade i Migrationsverkets förvar. Det finns besöksgrupper vid samtliga förvar i Sverige. Vid besök kan förvarstagna som har frågor eller behov av stöd i enskilda ärenden hänvisas till andra, som Svenska Röda Korsets migrationsrådgivare eller vårdförmedling. Besöken omfattar också observationer kring efterlevnaden av förvarstagnas mänskliga rättigheter. Observationer används som grund för att föra en dialog med myndigheterna samt för att påverka regelverket och behandlingen av förvarstagna i en humanitär riktning.

Rapport om alternativ till förvar

Svenska Röda Korset är en del av den Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen som under lång tid arbetat för att förbättra förhållandena för människor som frihetsberövats. I Sverige har Röda Korset besöksverksamhet på flera av Migrationsverkets förvar, där frivilliga erbjuder medmänskligt stöd. Höga krav på rättssäkerhet måste ställas när det gäller ett beslut om frihetsberövande eller en frihetsinskränkning. Svenska Röda Korsets observationer om förhållanden förs systematiskt fram i dialog med Migrationsverket och andra berörda myndigheter i syfte att påverka regelverket och behandlingen av förvarstagna i en human riktning.

Nu ska Svenska Röda Korsets tidigare rapporter Förvar – under lupp och Barn i förvar följas upp med en undersökning om alternativ till förvar. I Sverige används uppsikt som alternativ till förvar. Det innebär en skyldighet att anmäla sig på bestämda tider hos Migrationsverket eller Polisen. Syftet med rapporten är att öka kunskapen om användandet av alternativ till förvar och bidra till att stärka människors rättigheter i förvar eller under uppsikt.

Undersökningen kommer att ha ett särskilt fokus på utsatta grupper, som barn och barnfamiljer. Rapporten kommer dessutom behandla internationell praxis. AMIF (EU:s Asyl-, migration- och integrationsfond) har beviljat 1,1 miljoner till projektet Alternativ förvar – under lupp, som pågår mellan 1 oktober 2020 och 30 juni 2022.

Få stöd som förvarstagen

Stöd till häktade och intagna på anstalter

Svenska Röda Korsets frivilliga har under många år besökt frihetsberövade personer både i häkte och på anstalt enligt en överenskommelse med Kriminalvården. Verksamheten genomförs av frivilliga besökare och deltagandet är likaså frivilligt. Syftet är att bidra till att bryta den isolering frihetsberövningen innebär.

Besökarna på häkten är vanliga medmänniskor som vill göra en insats för en annan medmänniska. Enligt överenskommelsen med Kriminalvården skall frivilliga besöka främst häktade personer som har restriktioner, vilket innebär att åklagaren har beslutat om att personens kontakter med omvärlden i olika grad har begränsats. Innan frivilliga börjar som besökare på häkte får de utbildning för uppdraget och undertecknar en sekretessförbindelse. Utbildningen består av flera delar: Rödakorskunskap, Att vara frivillig, Att mötas i vardag och kris, Grundkurs för besökare inom häkte och anstalt, Kriminalvårdens lokala introduktion för tillträde till häktet samt fortbildningarna psykologisk första hjälpen och psykologisk återhämtning.

Varför vi bedriver besöksverksamhet

Röda Korset är en humanitär organisation som besöker personer som är frihetsberövade runt om i världen. Vi tror på medmänskligheten och att vi genom besök kan bidra till att bryta den isolering en häktning innebär. Styrkan i insatsen som besökare är att vi gör det frivilligt. Vår kraft är också att Röda Korset finns förankrat lokalt och har därmed förutsättningar att erbjuda besöksverksamhet på häkten på de flesta orter i landet.

Hur vi gör

Frivilliggruppen består av ett antal frivilliga samt en frivilligledare som leder verksamheten med stöd av den aktuella kretsen. Besöken görs i par eller i mindre grupp och oftasten gång i veckan, några timmar åt gången. Besöken hos häktade som har restriktioner sker individuellt och består oftast av samtal. För de som inte har restriktioner som förbjuder kontakt med andra kan besöken även innehålla gemensamma aktiviteter så som att spela brädspel, pyssla, fika eller samtala. Frivilliggruppen planerar innehållet i verksamheten som kan variera beroende på häkte. Besökens form och innehåll bestäms i samarbete med personalen på häktet.

Effekterna av verksamheten

Utifrån ett humanitärt perspektiv kan häktningstiden vara en mycket påfrestande tid för den intagna, särskilt för de som har restriktioner. Att få besök är oftast mycket uppskattat, de frivilliga utgör en länk till världen utanför och för en del är den frivilliga den enda kontakten de har med någon utanför som inte är en myndighetsperson. Att få umgås och prata med någon utifrån utan krav på annat än att finnas där, få höra vad som händer i samhället och att få berätta om sin vardag i häktet kan ha en oerhört viktig betydelse för den frihetsberövades välmående och kapacitet att orka hålla ut under en ansträngd livssituation. Att bibehålla och bygga upp sin motståndskraft kan vara avgörande för personer den dagen de lämnar häktet.

Få stöd som häktad eller intagen på anstalt